Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Van Hemert Pianoaccessoires

Door bij mij te bestellen geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van Van Hemert Pianoaccessoires akkoord gaat. Van Hemert Pianoaccessoires behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum.

1) Definities

In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Van Hemert Pianoaccessoires: De onderneming met de handelsnaam "Van Hemert Pianostemmer".

De website: De website van Van Hemert Pianoaccessoires, en alle onderliggende pagina`s, met uitdrukkelijke uitzondering van de op de website aanwezige `links` naar andere websites.

Product: Het product of de producten die door het sluiten van de overeenkomst tussen Van Hemert Pianoaccessoires en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.

Klant: Iedere natuurlijke persoon die met Van Hemert Pianoaccessoires handelt.

2) Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of aankoop, alsmede op iedere overeenkomst tussen Van Hemert Pianoaccessoires en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.

3) Bestellingen

1. Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten, gewichten en prijzen van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. Kleine afwijkingen zijn mogelijk i.v.m. verder ontwikkeling van de producten. Van Hemert Pianoaccessoires is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin.

2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

4) Overeenkomst

1.De overeenkomst komt als volgt tot stand: wanneer de klant een bestelling heeft afgerond,en Van Hemert Pianoaccessoires  de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden.

2. Indien op verzoek van de klant door Van Hemert Pianoaccessoires een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per e-mail of post heeft geaccepteerd, en Van Hemert Pianoaccessoires de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gestuurd conform de door de klant geaccepteerde offerte

3. Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van Van Hemert Pianoaccessoires akkoord gaat. Van Hemert Pianoaccessoires behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum.

5) Levering

1. Van Hemert Pianoaccessoires zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de in de offerte of op de site genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. Van Hemert Pianoaccessoires is niet aansprakelijk voor welke overschrijding van een levertermijn.

2. Indien een in de orderbevestiging/website aangegeven levertijd evenwel met meer dan drie dagen wordt overschreden, is de klant gerechtigd de order middels een aangetekend schrijven te annuleren.

3. Levering geschiedt op het overeengekomen afleveradres, waarbij Van Hemert Pianoaccessoires de wijze van verzending bepaalt.

4. Voor levering aan andere landen gelden speciale tarieven.

5. Levering geschiedt per post of vanaf de vrachtwagen op de openbare weg. Het naar binnen dragen van goederen behoort niet tot de taken van de chauffeur. Ook levert men alleen op de begane grond; eventueel verticaal transport dient door de klant zelf te worden verzorgd, en daarvoor draagt Van Hemert Pianoaccessoires geen enkele verantwoording.

6. Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip op het overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk om te komen tot aflevering, zal het aangekochte product c.q. de aangekochte producten in overleg opnieuw worden aangeboden.

6) Garantie

1. Op de door Van Hemert Pianoaccessoires geleverde producten wordt een garantie gegeven met een maximum van 1 jaar.

2. De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Van Hemert Pianoaccessoires, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd.

3. De klant verplicht zich kennis te nemen van de bijgeleverde garantievoorwaarden, en is zich ervan bewust dat hij zich verder kan informeren op de website van Van Hemert Pianoaccessoires.

4. Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding.

7) Reclames

1. De klant dient bij levering van het product en/of de producten het alsdan geleverde te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeenstemt.

2. Reclames over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk te geschieden,

3. In geval van tijdige reclamatie heeft de klant niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten.

4. Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.

5. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Van Hemert Pianoaccessoires te retourneren en de overeenkomst te ontbinden.Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien:

-de verpakking van het product onbeschadigd is

-het product en/of de producten geheel compleet zijn

-in de originele verpakking en in originele staat zijn

-het product en/of de producten ongebruikt zijn

-het product en/of de producten schoon zijn

Door Van Hemert Pianoaccessoires terzake eventueel reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.

8) Aansprakelijkheid

1. Indien het door Van Hemert Pianoaccessoires geleverde product en/of geleverde producten gebrekkig is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder het kopje "Garantie" is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal het bedrag van de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid.

2. Nimmer is Van Hemert Pianoaccessoires aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW).

3. Evenmin is Van Hemert Pianoaccessoires aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.

9) Overmacht

1. Van Hemert Pianoaccessoires is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien Van Hemert Pianoaccessoires daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of onvoorzien, of onvoorzienbaar, waarop Van Hemert Pianoaccessoires geen invloed kan uitoefenen, werkstakingen in het bedrijf van Van Hemert Pianoaccessoires daaronder begrepen.

2. Van Hemert Pianoaccessoires komt ook een beroep op overmacht als bedoeld in lid 1 toe, indien die overmacht ontstaat nadat Van Hemert Pianoaccessoires haar verplichtingen had moeten nakomen.

3. Indien de overmacht langer dan een week voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.

10) Betaling

1. Levering geschiedt uitsluitend tegen vooruitbetaling voorafgaand aan de feitelijke levering c.q. door overschrijving of via internetbankieren.

2. Indien, in afwijking van hetgeen in lid 1 is bepaald, betaling voorafgaand aan de levering is overeengekomen, dient het verschuldigde bedrag tenminste drie werkdagen voor de overeengekomen leverdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Van Hemert Pianoaccessoires, bij gebreke waarvan de levering wordt uitgesteld.

 

 

 

Logo's

Verzending en betaling

Verzendkosten: Nederland 2,95, Belgie 4,95.
Betaling: iDEAL, Creditcard, Bancontact, PayPal, Direct Banking, vooraf overmaken.

© 2012 - 2024 Van Hemert Pianoaccessoires | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel